Защита на интересите
Решаваме въпроси и отстояваме интересите на собствениците на имоти в затворени комплекси и сгради с контролиран достъп.
Read more
Законодателни промени
Инициираме промени в действащото законодателство и подобряваме нормативната уредба, свързана с управлението и поддръжката на етажната собственост.
Read more
Хармонизиране с европейското законодателство
Решаваме проблеми, свързани с хармонизирането на българското законодателство в областта на вещното право и правото на собственост с европейското законодателство.
Read more
Регулация на управлението и поддръжката
Създаваме регулация при осъществяване на дейностите по управление и поддръжка на затворени комплекси и сгради.
Read more
Контрол по прилагане на законодателството
Въвеждаме процедури за ефективен контрол по прилагане на законодателството в областта на собствеността и етажната собственост.
Read more
Контрол на качеството на услугите
Въвеждаме система за контрол от страна на собствениците на качеството на услугите по управление и поддръжка.
Read more
How can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Consulting WP really helped us achieve our financial goals. The slick presentation along with fantastic readability ensures that our financial standing is stable.

Цв. Димитров
собственик, Пловдив