Защита на интересите

Решаваме въпроси и отстояваме интересите на собствениците на имоти в затворени комплекси и сгради с контролиран достъп.

read more
Законодателни промени

Инициираме промени в действащото законодателство и подобряваме нормативната уредба, свързана с управлението и поддръжката на етажната собственост.

read more
Хармонизиране с европейското законодателство

Решаваме проблеми, свързани с хармонизирането на българското законодателство в областта на вещното право и правото на собственост с европейското законодателство.

read more
Регулация на управлението и поддръжката

Създаваме регулация при осъществяване на дейностите по управление и поддръжка на затворени комплекси и сгради.

read more
Контрол по прилагане на законодателството

Въвеждаме процедури за ефективен контрол по прилагане на законодателството в областта на собствеността и етажната собственост.

read more
Контрол на качеството на услугите

Въвеждаме система за контрол от страна на собствениците на качеството на услугите по управление и поддръжка.

read more
How can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Consulting WP really helped us achieve our financial goals. The slick presentation along with fantastic readability ensures that our financial standing is stable.

Цв. Димитров
собственик, Пловдив

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?