Защита на интересите

Решаваме въпроси и отстояваме интересите на собствениците на имоти в затворени комплекси и сгради с контролиран достъп.

read more
Законодателни промени

Инициираме промени в действащото законодателство и подобряваме нормативната уредба, свързана с управлението и поддръжката на етажната собственост.

read more
Хармонизиране с европейското законодателство

Решаваме проблеми, свързани с хармонизирането на българското законодателство в областта на вещното право и правото на собственост с европейското законодателство.

read more
Регулация на управлението и поддръжката

Създаваме регулация при осъществяване на дейностите по управление и поддръжка на затворени комплекси и сгради.

read more
Контрол по прилагане на законодателството

Въвеждаме процедури за ефективен контрол по прилагане на законодателството в областта на собствеността и етажната собственост.

read more
Контрол на качеството на услугите

Въвеждаме система за контрол от страна на собствениците на качеството на услугите по управление и поддръжка.

read more